Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése
VLADÁR PÉTER EV.

1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 3300 EGER, GALAGONYÁS U. 1/A
Postacím: 3300 EGER, GALAGONYÁAS U. 1/A
Telefonszám: 70/360-2136
E-mail: VLADAR.AUTOSISKOLA@GMAIL.COM
Adószám: 48116749-1-30

1.2 Adatkezelő honlapja : WWW.VLADAR.HU

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR); - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.); - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); - a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp)., az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvényn
3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés
3.1.1. Adatkezelés célja:
A Kkt.-ben meghatározott, a közúti járművezetők képzésének a Tanuló részére történő biztosítása.A szerződés teljesítése érdekében a közútijárművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató KAV általi regisztrálása;
3.1.2. Kezelt személyes adatok köre:
A természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély adatai, elméleti vizsgaeredmény, gyakorlati vizsgaeredmény, képzési óraszám, vizsgaidőpont, alkalmassági minősítés, egészségi állapotra vonatkozó adatok; nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, Oktatási azonosító száma, felmentést igazoló okmány adatai, járművezetéstől eltiltásának adatai vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai, tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai, kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai, gondviselő neve (18. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása)- gondviselő telefonszáma.
3.1.3 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak:
- személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
- adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; - adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; - adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; - magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut;
- felhasználás: a rögzített képfelvétel, valamint más személyes adat bírósági, hatósági vagy más – például fegyelmi – eljárásban bizonyítékként történő felhasználása.
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.
3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.
Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) és f) pontja.
Adatkezelés időtartama:
közúti járművezetői vizsgára történő jelentkezést követő 8+3 év., vizsgaeredmények tekintetében 3 év.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.
Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert (Az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén), melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelő, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja Az Adatkezelő részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

5.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait
- közvetlen üzletszerzés céljából,
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu
- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

7. Értelmező rendelkezések
- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
- Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
8. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a www.vladar.hu weboldalának kapcsolat menüpontjában megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lépjenek vele, érdeklődjenek a tevékenységének gyakorlása során nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.
8.1 Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám).
8.2 Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
8.3 Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
8.4 Adatkezelés időtartama:
törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap.
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja.
9. panaszok és a közérdekű bejelentések
Az Adatkezelő a panaszok és a közérdekű bejelentések hatékony kezelése érdekében az azok elintézéshez szükséges mértékben személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő a panaszos vagy a bejelentő személyes adatainak kezelése során az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban lefektetett alapelvek és követelmények figyelembevételével jár el. Az Adatkezelőhöz panaszok vagy közérdekű bejelentések érkezhetnek szóban személyesen előterjesztve az Adatkezelő ügyfélszolgálatán, papír alapon írásban (személyesen, postai levélben vagy fax útján), illetve elektronikus úton benyújtva e-mailben.
9.1 Kezelt személyes adatok köre:
panaszos (beleértve a bejelentőt is) vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, panasszal vagy bejelentéssel érintett ügy adatai, ügy iktatószáma vagy azonosító száma, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, valamint születési helye és ideje, anyja neve.
9.2 Adatkezelés célja:
panasz kivizsgálása, orvoslása.
9.3 Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
9.4 Adatkezelés időtartama:
panasz orvoslása, az igényérvényesítés ideje.
9.5 Adatok forrása: érintett.
A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
Amennyiben a felülvizsgálatot lezáró döntést a panaszos nem fogadja el, a Adatkezelő felügyeleti szerve jogosult eljárni. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
10. Egyéb
10.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2023.08.24-én lép hatályba.

Eger, 2024.01.06.